Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Zaproszenie do składania ofert na dostawę 85000 plomb jednorazowych.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu, zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na plomby jednorazowe, które służyć będą do plombowania zbiorników z olejem napędowym w eksploatowanych autobusach.

Plomby winny spełniać następujące wymagania:

 1. plomby winny być jednorazowe, z systemem zaciskowym w postaci metalowej wkładki, wykonane z tworzywa sztucznego, do zaplombowania dwóch otworów rozmieszczonych w odległości około 25 mm i o średnicy Ø 5 mm,
 2. plomby winny być koloru białego,
 3. długość plomby – nie mniej niż 20 cm (długość części plombującej),
 4. zakres temperatur pracy – minimum od -30ºC do +40ºC,
 5. wytrzymałość na zerwanie – minimum 15 kg w 20ºC,
 6. plomby winny posiadać oznakowanie specjalne (t.j. Logo Spółki według wzoru, jak na zdjęciach dołączonych do przedmiotowego pisma, Logo to również można sprawdzić na stronie www.pkm.pl ) oraz winny być kolejno numerowane tak, aby można było je montować partiami „od numeru do numeru” w danym dniu, pole na którym zamieszczony będzie numer i logo powinno mieć wymiary nie mniejsze niż 3,5cm x 2cm,
 7. plomby muszą być łatwo montowane i ich montaż winien być możliwie jak najkrótszy,
 8. szacujemy, że miesięczne zużycie plomb tego typu wynosić będzie około 7000 sztuk.

Uwzględniając powyższe, prosimy o nadesłanie oferty na plomby, określając cenę jednostkową plomby przy założeniu:

 • miesięcznej ilości zakupu plomb wynoszącej 7000 sztuk (rocznie – 85000 sztuk),
 • pierwsza dostawa plomb w ilości minimum 6000 sztuk winna odbyć się w terminie – do dnia 16.09.2019 r.
 • koszt dostawy – wliczony w cenę jednostkową plomb,
 • miejsce dostawy – Loco siedziba Zamawiającego,
 • termin płatności – 30 dni od dnia wystawienia faktury,
 • ofertę należy przesłać faksem lub e-mailem w terminie do dnia 12.09.2019 roku, a następnie potwierdzić listem poleconym lub przesyłką kurierską na następujące dane: PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Lenartowicza 73, 41 – 219 Sosnowiec, nr faksu (32) 2927445, adres e-mail: sekretariat@pkm.pl . lub tbacia@pkm.pl

Oferta cenowa musi być ważna przez okres co najmniej 12 – miesięcy, licząc od dnia złożenia pierwszego zamówienia.

Do oferty zaleca się przysłać próbkę oferowanej plomby, z tym, że próbka ta nie musi posiadać jeszcze naszego Logo zgodnie z wymogiem, określonym w pkt. 6 niniejszego pisma, jednakże musi być wskazane miejsce, gdzie Logo to będzie umieszczone.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Pan Tadeusz Bacia – Kierownik Działu Technicznego w Oddziale w Sosnowcu, nr telefonu: (32) 2635016 wew. 256 lub 262.