Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH

Zaproszenie do składania ofert
Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. ul. Lenartowicza 73 w Sosnowcu, jako „Sprzedający” zaprasza Wykonawców do składania ofert na zakup olejów przepracowanych zaklasyfikowanych w katalogu odpadów jako „inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe” o kodzie odpadu 13 02 08* zwanych dalej odpadem. Przewidywana roczna ilość do odbioru wynosi około 14 Mg.

Warunki odbioru oleju:
 1. Odbiór odpadu odbywać się będzie na podstawie umowy, której wzór jest załącznikiem do niniejszego zaproszenia,
 2. Termin odbioru: 01.07.2019 – 30.06.2020 sukcesywnie, 48 godzin od zgłoszenia możliwości odbioru odpadu przez Sprzedającego,
 3. Miejsce odbioru:
  1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu, Oddział w Sosnowcu ul. Lenartowicza 73,
  2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu, Oddział w Dąbrowie Górniczej al. Piłsudskiego 60.
 4. Wykonawca przed złożeniem oferty ma prawo do oględzin odpadu w miejscu jego składowania w dni robocze od godz. 7.00 do godz. 14.00
 5. Transport: organizacja załadunku odpadu leży po stronie Wykonawcy, który jest zobowiązany na własny koszt i własnym transportem samochodowym odpad odebrać z miejsca jego składowania wskazanego przez Sprzedającego tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do godz. 14.00
 6. Z momentem odbioru odpadu Wykonawca przejmuje od Sprzedającego obowiązki i odpowiedzialność wynikającą w zakresie przepisów (z późniejszymi zmianami):
  1. Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska,
  2. Ustawa z dn. 14.12.2012r. o odpadach,
  3. Ustawa z dn. 06.09.2001r. o transporcie drogowym,
  4. Ustawa z dn. 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym,
  5. Ustawa z dn. 09.03.2017r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.
Oferty:

 1. Ofertę prosimy przesłać w formie pisemnej w terminie do dnia 19.06.2019, do godziny 10:00.
 2. Oferty należy przesłać do siedziby Sprzedającego na adres:

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.
  ul. Lenartowicza 73,
  41-219 Sosnowiec,
  pokój nr 109.

 3. Ważność oferty 30 dni licząc od terminu składania ofert.
 4. Oferta musi zawierać cenę jednostkową netto w zł za 1 Mg oleju. Podatek VAT zostanie rozliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT.
 5. Do oferty należy dołączyć:
  1. zezwolenie w zakresie zbierania odpadu o kodzie 13 02 08*, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub numer rejestrowy w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami dotyczący zbierania odpadów, numer rejestrowy wyżej wymienionej Bazy dotyczący transportu odpadów a także wpis do rejestru działalności,
  2. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami zaproszenia, akceptuje je w całości i nie wnosi żadnych zastrzeżeń,
 6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019r o godzinie 10.15.
Podstawa odrzucenia oferty:
 1. Brak kompletności oferty i wymaganych dokumentów.
Informacje:
 1. Osobami do kontaktów w niniejszej sprawie są: w oddziale przedsiębiorstwa w Sosnowcu Pan Sławomir Bochenek, tel. 32 263 50 16 wewn.222, e-mail: sbochenek@pkm.pl oraz Pan Ryszard Jaskólski tel. 32 263 50 16 wewn. 205, w oddziale przedsiębiorstwa w Dąbrowie Górniczej Pan Andrzej Kowalik, tel. 32 264 20 44 wewn. 310, e-mail: akowalik@pkm.pl
 2. Komunikacja z Wykonawcami w trakcie procesu sprzedaży odpadu będzie prowadzona telefonicznie, fax-em lub pocztą elektroniczną.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
 1. Zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
 2. Zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 4. Rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego wypowiedzenia w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Kupującego, a w szczególności w przypadku nie odbierania odpadów w terminie.
Pozostałe:
 1. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert,
 2. Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferował najwyższą cenę ofertową spośród wszystkich złożonych ofert,
 3. Sprzedający informuje, że ze względu na wartość niniejszego zamówienia do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Zasad udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych”.
Do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie postanowienia niniejszego zaproszenia oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do pobrania:

Polityka ZSZ.

Umowa na odbiór oleju przepracowanego - wzór.

Klauzula informacyjna.

Obowiązkowy załącznik do umów z podwykonawcami.