Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Zaproszenie do składania ofert


Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. ul. Lenartowicza 73 w Sosnowcu, jako Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu zamówienia pod nazwą „Stała konserwacja mechaniczno – elektryczna oraz wykonanie resursu urządzeń transportu bliskiego i podnośników” będących własnością Zamawiającego.I. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
 1. Wymagania ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.
  Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga wykonania:
  1. jeden raz w miesiącu przeglądu konserwacyjnego urządzeń wymienionych w tabeli nr 1 poniżej,
  2. prowadzenia dokumentacji z wykonywanych przeglądów i dokonywania wpisów w Dziennikach kontroli urządzeń transportu bliskiego bezpośrednio po każdym przeglądzie – tabela nr 1,
  3. wykonanie resursu Urządzeń Transportu Bliskiego określonych w tabeli nr 2.
  4. pozostałe wymogi dotyczące zamówienia reguluje wzór umowy.
 2. Wykaz urządzeń transportu bliskiego :
  TABELA 1

  Lp.

  Nazwa urządzenia

  Nr UDT

  Lokalizacja

  1.

  wciągnik elektryczny B103M Q = 1T

  840501961

  hala silnikowni w oddziale PKM w Sosnowcu

  2.

  wciągnik elektryczny JNK Q = 2T

  840501010

  hala zespołowni w oddziale PKM w Sosnowcu

  3.

  żuraw ŻSW 500 Q = 0,5 T

  820500273

  tokarnia w oddziale PKM w Sosnowcu

  4.

  manipulator Q = 0,5T nr fab. 5/M/1999


  hala napraw w oddziale PKM w Sosnowcu

  5.

  manipulator Q = 0,5T nr fab. 6/M/1999


  hala napraw w oddziale PKM w Sosnowcu

  6.

  Wózek jezdniowy podnośnikowy HYUNDAI

  typ HLF 30-5 nr fab/rok budowy : FU0310514/2006

  4707001680

  w oddziale PKM w Sosnowcu

  7.

  dźwignik płytowy AT – 2, nr fab. 14195

  4505000214

  w oddziale PKM w Sosnowcu

  8.

  manipulator Q = 0,5T nr fab. 7/M/1999


  hala napraw w oddziale PKM w Dąbrowie Górniczej

  9.

  Wózek jezdniowy podnośnikowy MITSUBISHI

  typ FG 25K nr fab/rok budowy : EF17B-65838/2002

  4705000404

  w oddziale PKM w Dąbrowie Górniczej

  10.

  podnośnik HB 1200 Q = 12T, nr fab. 143/79

  45000318

  w oddziale PKM w Dąbrowie Górniczej


  TABELA 2

  Lp.

  Nazwa urządzenia

  Nr UDT

  Lokalizacja

  1.

  wciągnik elektryczny B103M Q=1T

  840501961

  hala silnikowni w oddziale PKM w Sosnowcu

  2.

  wciągnik elektryczny JNK Q=2T

  840501010

  hala zespołowni w oddziale PKM w Sosnowcu

  3.

  żuraw ŻSW 500
  Q = 0,5 T

  820500273

  tokarnia w oddziale PKM w Sosnowcu

  4

  wózek jezdniowy podnośnikowy typ. HLF30-5 nr fab./rok budowy: FU0310514/2006

  4707001680

  w oddziale PKM w Sosnowcu

  5

  dźwignik płytowy
  AT – 2, nr fab. 14195

  4505000214

  w oddziale PKM w Sosnowcu

  6

  wózek jezdniowy podnośnikowy typ. FG 25K nr fab./rok budowy: EF117B-65838/2002

  4705000404

  w oddziale PKM w Dąbrowie Górniczej

  7

  podnośnik HB 1200
  Q = 12T, nr fab. 143/79

  45000318

  w oddziale PKM w Dąbrowie Górniczej 3. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
 4. Wykonawcy w trakcie opracowywania ofert winni:
  1. dokonać wizji lokalnej, potrzebnej przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym telefonicznie z Panem Tadeusz Bacia, pod nr tel. 32 263-50-16 wew. 256, Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca,
  2. uzyskać na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami.

II. Pozostałe informacje
 1. Ofertę prosimy przedstawić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, w terminie do dnia 09.07.2019r., do godziny 10:00. Oferty należy przesłać do siedziby Zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. , ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec, pokój nr 107.
 2. Do oferty, należy dołączyć: • podpisane oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Kryterium wyboru oferty – 100% cena.
 4. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
 5. Warunkiem podpisania umowy będzie przedłożenie przez wybranego Wykonawcę n/w dokumentów:
  1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  3. wykazu pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z ich aktualnymi wstępnymi lub okresowymi badaniami lekarskimi, wstępnymi lub okresowymi szkoleniami BHP, posiadający uprawnienia do realizacji zadania przy przeglądach konserwacyjno-mechaniczno– elektrycznych urządzeń transportu bliskiego i podnośników na terenie Zamawiającego.
  4. uprawnień UDT dla konserwatorów odpowiednio do urządzeń określonych w szczegółowym zakresie przedmiotu zamówienia (oraz grupa uprawnień M1 , E1) . uprawnień do naprawy i modernizacji urządzeń transportu bliskiego i podnośników oraz uprawnień SEP dla eksploatacji i dozoru łącznie z pomiarami elektrycznymi.
 6. Osobą do kontaktów w niniejszej sprawie jest Pan Tadeusz Bacia, tel. 32) 2635016 wewn. 256.
 7. Zamawiający informuje, że ze względu na wartość niniejszego zamówienia do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Zasad udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych”. Do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie postanowienia niniejszego zaproszenia oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1 OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK DO UMOW Z PODWYKONAWCAMI.

załącznik nr 1 formularz ofertowy_2019.

załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy_2019.

załącznik nr 3 UMOWA wciągniki i dźwigi_2019.