Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73

Ogłoszenia


REGULAMIN IMPREZ PLENEROWYCH

organizowanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu na terenie

oddziałów przedsiebiorstwa – w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 60, w Będzinie przy ul. Promyka 30 oraz w Ośrodku Wypoczynkowym
w Boguchwałowicach przy ul. Białej 8.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.


2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.


II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

1. W zależności od rodzaju Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny albo zamknięty i dostępna jest wyłącznie dla pracowników Spółki i ich rodzin oraz osób zaproszonych przez Organizatora.2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.4. Zakazane jest:a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,

b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,

c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy,

d) obowiązuje zakaz wprowadzania psów bez kagańca,

e) wnoszenie i wprowadzania na teren Imprezy rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń, oraz jeżdżenie na nich,

f) prowadzenie akwizycji, agitacji politycznej, zbiórki pieniędzy itp. w czasie i na terenie Imprezy.5. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.6. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) materiałów wybuchowych,

c) wyrobów pirotechnicznych,

d) napojów alkoholowych,

e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,

f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.7. Zakazuje się wjazdu na teren Imprezy wszelkich pojazdów mechanicznych, a także prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej,promocyjnej lub innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.

8. Stoiska handlowe, które uzyskały autoryzację Organizatora, zobowiązane są do posiadania własnych koszy na odpadki ustawionych przy swoich punktach, pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w stanie nie pogorszonym oraz usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności.9. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.10. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.11. Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest:


- powiadomić Organizatora lub służby porządkowe działające dla Organizatora Imprezy

- powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.12. Organizator może utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.III POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 czerwca 2014 r. i dostępny jest na stronie internetowej Organizatora – http://www.pkm.pl/ oraz w punkcie informacyjnym na terenie Imprezy.

2. Nieprzestrzeganie przez uczestnika Imprezy niniejszego Regulaminu będzie stanowiło podstawę do usunięcia takiej osoby z terenu Imprezy. W przypadku usunięcia osoby z powodu nieprzestrzegania Regulaminu, takiej osobie nie przysługuje prawo do ponownego wejścia na teren Imprezy w danym dniu.

3. Organizator może także odmówić wstępu lub usunąć z terenu Imprezy osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy, a także osoby będące pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu.

3. Każdy uczestnik z chwilą wejścia na teren Imprezy wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Organizator jest uprawniony do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie http://www.pkm.pl/ oraz w punkcie informacyjnym na terenie Imprezy.


5. Służby Porządkowe działające dla Organizatora mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
Strona 2 z 2