Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
41-219 Sosnowiec; ul. Lenartowicza 73
Telefon: centrala (+48 32) 263-50-16
Fax: (+48 32) 292-74-45 e-mail: sekretariat@pkm.pl


Informuje o zamiarze prowadzenia Dialogu Technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy/Wykonawców na dostawę i montaż 1 sztuki fabrycznie nowego zbiornika dwupłaszczowego trzykomorowego, na olej napędowy o pojemności rzeczywistej 100 m3. KOD CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 44611410-3


I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
41-219 Sosnowiec; ul. Lenartowicza 73
NIP 644-25-21-816
Regon 273572779
Kapitał zakładowy 37 908 000,00 ZŁ


II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
41-219 Sosnowiec; ul. Lenartowicza 73
Telefon: centrala (+48 32) 263-50-16
Fax: (+48 32) 292-74-45
e-mail: sekretariat@pkm.p


III. OSOBA KONTAKTOWA

Ryszard Rynczuk, Tadeusz Bacia
Telefon: +48 32 263 50 16 wew 241 lub 256
E-mail: rrynczuk@pkm.home.pl lub tbacia@pkm.pl


IV. PODSTAWA PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

Podstawą przeprowadzenia dialogu technicznego (DT) są przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z póź. zmianami) - zwanej dalej ustawą, w szczególności artykuły od 31a do 31d


V. CEL PRZEPROWADZENIA DIALOGU

 1. Zamawiający ogłasza, że planuje przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonić Wykonawcę/Wykonawców, którzy dostarczą i zamontują w miejsce uszkodzonych zbiorników na ON o pojemności 50 m3 fabrycznie jeden nowy dwu-płaszczowy zbiorniki na olej napędowy o pojemności 100 m3 i 3 komorach oraz przeprowadzą wymianę 3 szt. odmierzaczy paliwa, zwanych dalej „przedmiotem dialogu”, dla potrzeb funkcjonowania zakładowej stacji paliw Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
 2. Celem dialogu technicznego jest :
  1. dostarczenie wskazówek i informacji niezbędnych do określenia Opisu Przedmiotu Zamówienia,
  2. dostarczenie wskazówek i informacji pomocnych dla należytego sformułowania zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
  3. dostarczenie wskazówek i informacji dla potrzeb ustalenia z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji warunków kontraktowych w tym terminów realizacji przedmiotu dialogu, szacowanych kosztów dostawy i montażu przedmiotu dialogu,
  4. uzyskanie wskazówek i informacji o możliwych sposobach i wariantach prowadzenia usług serwisowych i napraw gwarancyjnych przedmiotu dialogu w celu zapewnianie możliwie najwyższej gotowości przedmiotu dialogu.
 3. Zamawiający oczekuje, że Dialog Techniczny umożliwi uzyskanie niezbędnych i wyczerpujących informacji technicznych w zakresie przedmiotu dialogu oraz uzyska informacji o najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych stosowanych na rynku.

VI. PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO – wymogi szczegółowe

 1. W związku z realizacją Dialogu Technicznego, Zamawiający oczekuje informacji odnośnie :
  1. stosowanych rozwiązań dotyczących przedmiotu dialogu,
  2. możliwych terminów realizacji przedmiotu dialogu z podziałem na poszczególne etapy wymiany przedmiotu dialogu,
  3. informacji o sposobie realizacji tankowania autobusów i pojazdów zamawiającego z minimum 2 dystrybutorów w okresie montażu nowego zbiornika i odmierzaczy paliwa.
 2. Pomocnym dla Zamawiającego było by również poznanie cen katalogowych Przedmiotu Dialogu – w tym celu Zamawiający zwraca się do uczestników Dialogu Technicznego z fakultatywną prośbą o wyliczenie maksymalnych kosztów prac określonych w załączniku nr 2 i przedłożenia go Zamawiającemu podczas prowadzenia Dialogu Technicznego.

VII. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

 1. Dialog Techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wszystkich uczestników oraz przedstawionych przez nich rozwiązań.
 2. Dialog Techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Wszelkie informacje i dokumenty przekazywane przez strony dialogu muszą być języku polskim. Dopuszcza się dokumenty w innym języku o ile zostaną one przetłumaczone na język polski i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczestnika Dialogu Technicznego.
 3. Dialog Techniczny będzie prowadzony w oparciu o informacje niezastrzeżone- Zamawiający nie ujawni żadnych informacji poufnych, które zostały przekazane przez Wykonawców jako poufne lub tych, które zostaną zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.
 4. Dialog Techniczny będzie prowadzony w formie bezpośrednich spotkań lub telekonferencji (w związku z panującą pandemią) w formule pytanie – odpowiedź Zamawiający dopuszcza również:
  1. swobodną wypowiedź Wykonawcy nie dłuższą niż 45 minut w celu pełniejszego przedstawienia informacji opisanych przez Wykonawcę na formularzu stanowiących załączniki nr 2,
  2. przekazywanie materiałów, informacji, treści związanych z przedmiotem Dialogu Technicznego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nagrywania dźwięku i/lub obrazu podczas prowadzonych dialogów.
 6. Zamawiający sporządzi pisemny protokół w formie uproszczonej zawierający co najmniej nazwę Wykonawcy datę i czas prowadzenia dialogu oraz wykaz przekazanych Zamawiającemu informacji.
 7. Uczestnicy Dialogu Technicznego nie otrzymują wynagrodzenia ani jakiejkolwiek formy zwrotu kosztów uczestnictwa w Dialogu Technicznym. Wszelkie koszty związane z udziałem w dialogu ponosi Podmiot zainteresowany uczestnictwem w Dialogu Technicznym.
 8. Udział w dialogu technicznym przez dany zakwalifikowany uprzednio do dialogu podmiot jest równoznaczny z wyrażeniem nieodwołalnej i bezwarunkowej zgody przez ten podmiot na wykorzystanie informacji dostarczonych przez ten podmiot w ramach dialogu technicznego (zasada nie dotyczy informacji wcześniej uznanych jako poufne lub stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa).
 9. Zamawiający przeprowadzi Dialog Techniczny oddzielnie z każdym z Podmiotów, który spełnia warunki uczestnictwa w Dialogu.
 10. Udział w Dialogu Technicznym nie jest warunkiem ubiegania się o jakiekolwiek zamówienia publiczne w przyszłości.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia Dialogu Technicznego z Podmiotami, które zostaną wybrane zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale VIII niniejszego Ogłoszenia. Podmioty, które spełniają warunki udziału w Dialogu Technicznym, będą zaproszone do wzięcia w nim udziału.
 12. Jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej od progów UE, które poprzedzone było dialogiem technicznym, to Zamawiający poinformuje Uczestników o tym, że udział w dialogu technicznym jest traktowany jako zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o wynikającej z tego konieczności uwzględnienia ww. faktu przy wypełnianiu formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
 13. Zamawiający podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia, że udział Uczestników (w Dialogu technicznym) w planowanym przyszłym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zakłóci konkurencji.
 14. Zamawiający nie ma obowiązku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku przeprowadzonego Dialogu Technicznego.
 15. Niniejsza informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

VIII. WARUNKI UDZIAŁU I ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALGU TECHNICZNYM

 1. Uczestnikiem Dialogu Technicznego mogą być Podmioty posiadające kompetencje i doświadczenie w obszarach wskazanych w pkt VI niniejszego ogłoszenia, w szczególności osoby fizyczne, osoby prawne, grupy lub związki tych podmiotów, oraz inne podmioty.
 2. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w Dialogu Technicznym są zobowiązane wypełnić i dostarczyć Wniosek o dopuszczenie do uczestnictwa w Dialogu Technicznym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z uczestnikiem Dialogu lub jego pełnomocnikiem.
 4. Wniosek o dopuszczenie do uczestnictwa w Dialogu Technicznym , musi być sporządzony w formie pisemnej w języku polskim oraz musi zawierać w szczególności następujące dane:
  1. nazwę / imię i nazwisko zainteresowanego Podmiotu,
  2. adres siedziby Podmiotu,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu.
 5. Wniosek o dopuszczenie do uczestnictwa w Dialogu Technicznym należy wypełnić, a następnie podpisać i złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać faxem lub też drogą elektroniczną przed zakończeniem dialogu technicznego. Za termin złożenia Wniosku przyjęty będzie dzień i godzina jego otrzymania przez Zamawiającego. Dan teleadresowe Zamawiającego zawiera rozdział II.
 6. Jeżeli zainteresowany udziałem w Dialogu Technicznym podmiot prześle wniosek w formie faxu lub poczty elektronicznej oryginał wniosku musi zostać dostarczony Zamawiającemu formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub np. w dniu przeprowadzenia dialogu technicznego.
 7. Każdy podmiot zainteresowany uczestnictwem w Dialogu Technicznym może złożyć wyłącznie jeden wniosek.
 8. Wnioski o dopuszczenie do uczestnictwa w Dialogu Technicznym są przyjmowane przez Zamawiającego w trybie ciągłym od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia, w którym zostanie przez Zamawiającego opublikowany komunikat Zamawiającego wskazujący datę zakończenia Dialogu Technicznego, nie mniej jednak niż 30 dni.
 9. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu Technicznego złożone po dniu publikacji komunikatu wskazującego datę końcową będą odrzucane.
 10. Jeśli liczba Podmiotów wnioskujących o dopuszczenie do uczestnictwa w Dialogu przekroczy 5 podmiotów, wówczas Zamawiający ma prawo do ograniczenia liczby Podmiotów do 5 – decyduje kolejność zgłoszeń.
 11. W przypadku, gdy Podmiot wnioskujący o dopuszczenie do uczestnictwa w Dialogu nie dołączył w określonym przez Zamawiającego terminie wymaganych dokumentów, Zamawiający ma prawo wezwać taki Podmiot do uzupełnienia dokumentacji pod rygorem pominięcia Wniosku w postępowaniu o dopuszczenie do uczestnictwa w Dialogu Technicznym.

IX. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA i TERMIN ROZPOCZĘCIA ORAZ ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

 1. Zamawiający planuje przeprowadzenie Dialogu Technicznego w grudniu 2020 roku w Sosnowcu, w swojej siedzibie .
 2. Dialog Techniczny będzie trwać co najmniej 30 dni od dnia niniejszego ogłoszenia i nie dłużej niż do dnia wskazanego w osobnym komunikacie Zamawiającego. Termin zakończenia Dialogu Technicznego zostanie wskazany z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku nieosiągnięcia celów wymienionych w punkcie V niniejszego ogłoszenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przeprowadzenia Dialogu Technicznego. Podmioty zaproszone do uczestnictwa zostaną powiadomione przez Zamawiającego o ewentualnym wydłużeniu terminu przeprowadzenia Dialogu Technicznego.
 4. Termin spotkań w ramach Dialogu Technicznego będzie każdorazowo uzgadniany z Podmiotami zaproszonymi przez Zamawiającego do uczestnictwa w Dialogu Technicznym. Podmioty dopuszczone do uczestnictwa w Dialogu Technicznym otrzymają zaproszenie do udziału w spotkaniu z co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem, licząc od dnia otrzymania informacji o zaproszeniu, przy czym informacja ta może być przekazana zgodnie z wyborem Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.


Załączniki

 • Załącznik nr 1 Wniosek o dopuszczenie do uczestnictwa w Dialogu Technicznym. -
 • Załącznik nr 2 Szacunkowe (możliwe do spełnienia) terminy realizacji poszczególnych etapów dostaw i montażu zbiornika i odmierzaczy na olej napędowy oraz ceny katalogowe netto realizacji zakresu prac określonych w załączniku. -