Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu zaprasza Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na przygotowanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami) dla projektu pn.: „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. w Sosnowcu” dla ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie, naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony Transport publiczny” (Faza I).

Założenia dotyczące ww. projektu:

  1. zakłada się zakup od 5 do 7 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania,
  2. termin sporządzenia kompletnej dokumentacji – do 31.03.2021 r.

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji, zgodnie z aktualnym Regulaminem naboru wniosków.

Termin składania ofert – do dnia 18.01.2021 r.
Oferty należy składać na adres e-mail: sekretariat@pkm.pl

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Pan Piotr Drabek – Dyrektor ds. Technicznych i Eksploatacyjnych – nr telefonu (32) 263 50 16 wew. 249