Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73

Ankieta

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Lenartowicza 73, w związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie Projektu pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1 – niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” przeprowadziło ankietę w celu poznania preferencji i opinii mieszkańców dotyczących komunikacji miejskiej.W ankiecie wzięło udział ok. 1000 osób.
Niniejszym prezentujemy wyniki przeprowadzonej ankiety:Pierwsze pytanie brzmiało :

"Które z wyszczególnionych w tabeli linii autobusowych Pani/Pana zdaniem powinny zostać zmodernizowane w pierwszej kolejności poprzez wymianę dotychczasowych autobusów na nowe? (maksymalnie proszę wskazać pięć linii)."
Na pierwsze pytanie oddano łącznie 3725 głosów.Drugie pytanie brzmiało :

Które z linii autobusowych wyszczególnionych w tabeli powinny, Pani/Pana zdaniem, być obsługiwane autobusami o napędzie hybrydowym, tj. autobusami wyróżniającymi się bardzo niską emisją hałasu i spalin ? ( maksymalnie proszę wskazać pięć linii)
Na drugie pytanie oddano łącznie 3541 głosów.Trzecie pytanie brzmiało :

"Z których z linii wyszczególnionych w poniższej tabeli Pani/Pan korzysta najczęściej ? (proszę podać maksymalnie pięć linii oraz wskazać częstotliwość z jaką Pani /Pan z nich korzysta):"
Na trzecie pytanie oddano łącznie 2644 głosy.

legenda :Czwarte pytanie brzmiało :

"Jak ocenia Pani/Pan komfort jazdy autobusem na wyszczególnionych liniach ? (zaznaczyć prawidłową odpowiedź) "
Na czwarte pytanie oddano łącznie 985 głosów.

Piąte pytanie brzmiało :

"Proszę wskazać , które z niżej wymienionych rodzajów wyposażenia uważa Pani /Pan za najbardziej istotne i potrzebne w autobusach: "
Na piąte pytanie oddano łącznie 911 głosów.Opublikowane wyniki w zakresie wyposażenia dowodzą, że najbardziej pożądanym wyposażeniem jest klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej. Jednakże należy zauważyć, że osoby głosujące miały do wyboru tylko jedno pole z pięciu. W tej sytuacji wielu głosujących w rubryce "inne" wpisywało dodatkowe sugestie takie jak :

  • Udogodnienia dla niepełnosprawnych
  • Informacja o przesiadkach
  • Ładowarki USB
  • Obniżenie hałasu wewnątrz autobusu
  • itp.Dziękujemy za udział w ankiecie.

Zarząd PKM Sp.z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp.z o.o. w Sosnowcu